តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាបន្ទប់ដែលអ្នកគេងរាល់ថ្ងៃតូចណាស់សម្រាប់អ្នកដែរឬទេ ? បើសិនជាគិតដូច្នោះ សាកមើលទៅបន្ទប់ដែលប្រជាជនក្រីក្រក្នុងទីក្រុងហុងកុងរស់នៅវិញម្ដងទៅមើល អ្នកនឹងលាន់មាត់ថាខ្លួនឯងពិតជាសំណាងហើយ ។

ហុងកុងគឺជាឋានសួគា៍សម្រាប់អ្នកមានតែប្រហែលជាមិនមែនសម្រាប់អ្នកក្រនោះទេ ដោយសារតែដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើ និង ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ស៉ីវ៉ីល័យមួយនេះប្រជាជនក្រីក្រមួយចំនួនដែលមិនមានលទ្ធផលជួលបន្ទប់ដែលមានលក្ខណៈទូលាយ សុខចិត្តបង្ខំចិត្តខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលដ៏តូចចង្អៀតប្រៀបដូចជាមឈូស ដែលល្មមតែអាចដាក់គ្រែមួយចុះ និងរបស់របរបន្តិចបន្តួច ដើម្បីសល់ប្រាក់ខ្លះសម្រាប់ចាយវាយផ្សេងៗ និង សន្សំ ។

តោះសាកមើលពីជីវិតរបស់ពួកគេបន្តិចទៅមើល ៖

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ប្រភពរូបថត ៖ Boredpanda