បើនិយាយដល់Dubai អ្នកណាក៏គិតឃើញពីទិដ្ធភាពនិងភាពស៊ីវិល័យដ៏គួរអោយចង់រស់នៅដែរ។បើទោះជាយើងស្វែងរកពត៍មានក្នុងអ៊ីនធឺណេត ប្រាកដណាថាយើងនឹងជួបតែរូបរស់នៅបែបមានបានរបស់អ្នកក្រុងនោះ។អញ្ចឹងមានន័យថានៅឌូបៃគ្មានអ្នកក្ររស់នៅ?

ចម្លើយគឺត្រូវបានបកស្រាយក្រោយអ្នកទេសចរជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានផ្តិតយករូបភាពពីជ្រុងម្ខាងទៀតនៃឌូបៃ។នោះគឺជ្រុងមួយនៃជីវិតកម្មករក្រីក្រដែលរដ្ធាភិបាលក្រុងនេះមិនចង់បង្ហាញអោយនរណាម្នាក់បានឃើញវាឡើយ។ចង់ដឹងថាការរស់នៅរបស់អ្នកក្រក្នុងក្រុងអ្នកមានមានស្ថានភាពបែបណា សូមក្រឡកមើលរូបខាងក្រោម៖

ការរស់នៅរបស់កម្មករទៅឌូបៃ ៖

រូបភាពទី ១ ៖ ជាចង្ក្រានបាយរបស់កម្មករធ្វើការសំណង់នៅទីក្រុងឌូបៃ

រូបភាពទី ២ ៖ បុរសម្នាក់កំពុងធ្វើម្ហូបសម្រាប់កម្មករបរិភោគ

រូបភាពទី ៣

រូបភាពទី ៤

រូបភាពទី ៥

រូបភាពទី ៦

រូបភាពទី ៧

រូបភាពទី ៨

រូបភាពទី ៩

រូបភាពទី ១០

រូបភាពទី ១១

រូបភាពទី ១២

ប្រភព ៖ dailymail