នៅពេលដែលមិត្តភាពរបស់អ្នកគង់វង្សរាប់ខែឆ្នាំទៅ យើងក៏ចាប់ផ្តើមមានអារម្មណ៍ថាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកជាមិត្តដ៏ល្អបំផុត ហើយដឹងច្បាស់ពីអ្នកជាជាងអ្នកណាទាំងអស់ រហូតដល់ពេលខ្លះ សូម្បីតែប៉ាម៉ាក់មិនទៅដឹងផង។

១. នៅពេលដែលអ្នកដាច់លុយចាយ

2. នៅពេលដែលសង្សាអ្នកសុំបែក

៣. ចាំរាល់មនុស្សដែលធ្លាប់តាមស្រលាញ់អ្នក

៤. ដឹងរយៈយូរប៉ុណ្ណាដែលអ្នកត្រូវចំណាយពេលដើម្បីផ្ញើសារទៅCrush

៥. ចាំចំនួនដងដែលអ្នកចូលបន្ទប់ទឹក

៦. ដឹងគ្រប់មនុស្សដែលអ្នកលួចស៊ើបតាមFacebook និង Instagram

៧. ដឹងតាំងពីលេខកូដទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រ

៨. យល់ពីអ្នកជាងគេ​នៅពេលដែលអ្នកពិបាកចិត្ត

៩.​ ដឹងរាល់សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក

១០. ដឹងច្បាស់ថាតើសម្រស់ពិតរបស់អ្នកយ៉ាងណានៅពេលដែលអត់ផាត់មុខ

ប្រភព៖ Emlii