បាតុភូតសូរ្យ  គ្រាសកើតឡើងមិនទាន់ផុតមួយសប្តាហ៍នោះទេ។ដោយសារតែវាមិនអាចមើលបានដោយភ្នែកទទេ ដូច្នេះអ្នកដែលចង់មើលត្រូវរករបស់បិទបាំងនិងការពារភ្នែកពីកាំរស្មើព្រះអាទិត្យ។បើគ្រាន់តែពាក់វែនតាខ្មៅធម្មតា វាក៏អាចមិនឃើញហើយមិនចម្លែកទេ ប៉ុន្តែអ្នកមើលខាងក្រោមនេះមើលលក្ខណៈកូរតែម្តង៖

១.

២.

៣.

៤.

៥.

៦.

៧.

៨.

Bonus: ដំណើរសូរ្យ គ្រាស

ប្រភព៖ Sunnyskyz