គ្រប់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់សិក្សាមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យារួចមកហេីយដូច្នេះអ្នកអាចនឹងដេងច្រេីនពីពិភពលោកមួយនេះតែក៏មិនប្រាកដដែរ រឿងទាំងប៉ុន្មានខាងក្រោមនេះអាចជាអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្នាមិនធ្លាប់ដឹងឬលឺពីមុនមក។ តោះទៅដឹងពីព្រឹត្តការណ៍ចម្លែកៗទាំង១០ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក៖

១ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៣​លោកម៉ៅសេទុងធ្លាប់បាននិយាយលេងសេីចថានឹងឲ្យស្រ្តីជនជាតិចិនចំនួន១០លាននាក់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិច

Mao Zedong jokingly offers to give America 10 million Chinese women in 1973.

២  ត្រីមាសបានលេចរូបរាងឡេីងក្នុងឆ្នាំ១៩៣០នៅមហាវិទ្យាល័យមួយ

Goldfish swallowing takes over college campuses in the 1930s.

៣ ក្នុងឆ្នាំ១៩៥០ទូទូរស័ព្ទសាធារណៈបានធ្វេីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អេីល

Phone-booth stuffing took off all over the world in the late 1950s.

៤ ក្នុងឆ្នាំ១៩២០រដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិចបានបំពុលប្រជាជនខ្លួនដោយសារការនាំចូលគ្រឿងស្រវឹងជាច្រេីនដែលធ្វេីឲ្យមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅ១០,០០០​នាក់

The US government poisons alcohol in the 1920s, killing 10,000 Americans.

៥ ពពកធូលីដែលកេីតមានក្នុងសតវត្សទី៦បានធ្វេីឲ្យតំបន់អឺរ៉ុបស្ថិតក្រោមឥទ្ឋិពលនៃរដូវរងារដល់ទៅ១៨ខែ

A dust cloud in the sixth century plunges Europe into an 18-month-long winter.

 

ប្រភព៖ business insider