តើអ្នកធ្លាប់គិតអំពីគំនូរដែលមានតំលៃថ្លៃជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែរឬទេ? មានគំនូរជាច្រើនដែលមានតម្លៃលើសពី ១ លានដុល្លារហេីយខ្លះទៀតមានតម្លៃចាប់ពី ១00 លានដុល្លារឯណោះ។ វាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿទេដែលគំនូរទាំងនេះអាចមានតម្លៃថ្លៃបែបនេះ។ តោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

១០ NO.5 គូរដោយ JACKSON POLLOCK មានតម្លៃ $140,000,000

No. 5, 1948, Jackson Pollock

 

៩ Masterpiece គូរដោយ Roy Lichtenstein មានតម្លៃ $165,000,000

Masterpiece, Roy Lichtenstein

 

៨ Nucouche គូរដោយ Amedeo Modigliani មានតម្លៃ $170,400,000

Nu Couche, Amedeo Modigliani

 

៧ Les Femmes D’Algerគូរដោយ Picasso មានតម្លៃ $179,400,000

Les Femmes d'Alger (Version O), Picasso

 

៦ NO6: គូរដោយ Mark Rothko មានតម្លៃ $186,000,000

No:6 (Violet, Green and Red), Mark Rothko

 

៥ NO.17A គូរដោយ Jackson Pollock មានតម្លៃ $200,000,000

No. 17A, 1948, Jackson Pollock

 

៤ Nafea Faa Ipoipo គូរដោយ Paul Gauguin មានតម្លៃ $210,000,000

When Will You Marry, Paul Gauguin

 

៣ The card players គូរដោយ Paul Cezanne មានតម្លៃ $250,000,000

The Card Players, Paul Cezanne

 

២ Interchange គូរដោយ Willem De Kooning មានតម្លៃ $300,000,000

Interchange, Willem de Kooning

 

១ Salvator Mundi គូរដោយ Leonardo Da Vinci មានតម្លៃ $450,300,000

Salvator Mundi, attributed to Leonardo da Vinci

 

 

ប្រភព៖ beautiful life