សក់វែងប៉ោងៗដូចជាតោគឺជាម៉ូតដ៏ពេញនិយមរបស់បុរសៗ ជាពិសេសយុវវ័យកាលពី ៥ ទៅ ១០ ឆ្នាំមុន ប៉ុន្តែវាមិនមែនបច្ចុប្បន្ននោះទេ ពីព្រោះតែបច្ចុប្បន្ននេះគេនិយមម៉ូតសក់បែបខ្លី ជាមួយនឹងស្ទីលប្លែកៗជាច្រើន ហើយនេះគឺជាម៉ូតសក់ដ៏ពេញនិយមទាំង ២០ ដែលយុវវ័យភាគច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នតែងតែស្នើរស៉ំឲ្យជាងកាត់ជូនខ្លួន ។

ស្ទីលទី ១

Image may contain: one or more people

ស្ទីលទី ២

No photo description available.

ស្ទីលទី៣

Image may contain: one or more people

ស្ទីលទី៤

No photo description available.

ស្ទីលទី៥

Image may contain: one or more people

ស្ទីលទី៦

No photo description available.

ស្ទីលទី៧

Image may contain: one or more people and drawing

ស្ទីលទី៨

No photo description available.

ស្ទីលទី៩

Image may contain: 1 person, drawing

ស្ទីលទី១០

Image may contain: one or more people

ស្ទីលទី១១

Image may contain: drawing

ស្ទីលទី១២

Image may contain: one or more people

ស្ទីលទី១៣

Image may contain: 1 person

ស្ទីលទី១៤

Image may contain: one or more people

ស្ទីលទី១៥

No photo description available.ស្ទីលទី១៦

No photo description available.

ស្ទីលទី១៧

No photo description available.

 

ស្ទីលទី១៨

Image may contain: drawing

ស្ទីលទី១៩

No photo description available.ស្ទីលទី២០

Image may contain: one or more people

ស្ទីលទី២១

Image may contain: one or more people

បន្ទាប់ពីមើលហើយប្រិយមិត្តបុរសៗពេញចិត្តនឹងម៉ូតមួយណាដែរ ចុះប្រិយមិត្តនារីៗចង់ឲ្យមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួនកាត់ម៉ូតមួយណាដែរ ?